Ќазад

ƒень добра

ƒень добра
01ќкт€бр€ 2016
’ʏндэтэ ветеранууд!†
“а бʏгэдэниие наhажаал зоной ʏдэрөөр халуунаар амаршалаад,†
бэедэтнай элʏʏр энхые, амгалан байдал, зол жаргал, бʏхы дэлхэйн†
hайн hайханиие хʏсэнэбди.†

—аг жэлэй ошоходо,†
—айраhан ʏhэн €аха hэм.†
—арюун, дорюун зангаараа†
—охилон зʏрхэнтнай €баг лэ.†
’уби за€анай hэжʏʏртэ†
’урдан зандаа эсэхэгʏй,†
Yндэр наhанай ʏзʏʏртэ†
Yбшэн зоболон ʏзэхэгʏй†
’орбоо энэ юртэмсэдэ†
’арбаа олон бодолтой,†
Yдэр, сагай тэмсэлдэ†
Yлзы €бахатнай болтогой!