Ќазад

Ѕагшанарай

Ѕагшанарай
05ќкт€бр€ 2016
’ʏндэтэ багшанар, хʏмʏʏжʏʏлэгшэд!†
“а бʏгэдэниие мэргэжэлэйтнай hайндэрөөр,
†Ѕагшын ʏдэрөөр ʏнэн зʏрхэнhөө амаршалнабди!

† † † † †Ѕагшадаа†

’ʏрьhэтэ дэлхэйн тэгэндэ†
’ʏндэтэй хʏнʏʏд олон юм.†
’ʏрин минии зʏрхэндэ†
’ʏндэтэй багша нэгэн юм.†
”рин дулаан сэдьхэлhээнь†
”ран ʏгэнʏʏд адхардаг.†
јрюун мойhон нюдэнhөөнь,†
—арюун гэрэл сасардаг.†
Ѕагша, минии багша†
Ѕа€рлуулхаб танаа шʏлэгөөрөө,†
Ѕата hайхан hургаалыетнай,†
†’этэ сахихаб - зʏрхөөрөө.†
† † † † † † † † † † † † † † † † †1997 он†
†Ўоймполова ћ.ћ., номой сангай хʏтэлбэрилэгшэ