Ќазад

јлтан намарай

јлтан намарай
29—ент€бр€ 2016
Ќайгана хуhан ганхана†
Ќабшыень hалхин hамнана.†
Ќадахаа алтыень абана,†
Ќаагуур саагуур сасана.†

† † —ент€бриин 29-дэ манай һургуулин номой санда «јлтан намар» гэһэн һайндэр үнгэрөө. Ёнэ һайндэртэ 3 Ђаї ангин һурагшад эдэбхитэйгээр хабаадаба. ќгороодой эдеэгээ выставка, үхибүүд намар тухай зурагуудые зуража, гэртэхинтэеэ намарта хабаатай хубсаһануудые бэлдэжэ харуула. “аабаринуудые таажа, наадануудые наадабди. ≈хэ эбтэйгээр оролдоhон үхибүүднай: ƒариева јлтана, √умпылова ёл€, ћормоев јюр, ∆игмитова јйлана, ÷ыренжапова ƒари. ƒариева јлтана у€н нугархай бэеэ харуулаа дуушье дуулаа Ђшоргоолзон ба тэрмээлжэнї гэhэн сценкэдэшье хабаадаа олоной дура бул€агаа. Ќамарай шэнжэ гэhэн зурагуудай конкурсын дүнгүүд:†
†1 hуури ћихеева Ёлина,†
†2 hуури —андипова —арюна,
†3hуури Ѕалваев Ёрдэм эзэлээ.†
† † † √ое hонин хубсаhа бэлдэжэ умдэhэнэй сэгнэлтэдэ:†
†1 hуури ћихеева Ёлина†
†2 hуури ∆игмитова јйлана†
†3 hуури ќчирова —арюна болоно.†
† † †ќлоной ольhотой гэлсэдэг губдаа олоорон хүхиhоор байтарнай сагнай үнгэршоод байба. Ѕагшадынь ÷ыренжапова Ѕайгалма ѕурбодоржиевна ƒугданова —арана ƒоржиевна маанадаар хамтаржа ехэ hайн үдэрөө үнгэрэлсөө. Үхибүүднай ехэ ба€рлаа. Ѕидэ бултадаа сэдьхэл дүүрэн тараабди. Һайхан намарай hалхилан ерэбэ hамар мойhон hархайба, үнгэ бүриин үрэ жэмэс. ”лир узэм улайба. Ќабшагүйхэн намарай саг. Ќайган намар тогтобо.