Ќазад

Ђ“у€аї зуһалан 60 жэлэй ой

15ƒекабр€ 2017

«“у€а» зуһалан 60 жэлэй ой

’оридохи зуун жэлэй таб€ад онуудта һургуулиин ба һурагшадай ажабайдал хоЄр н€гта холбоотой байжа, һурагша олониитын хамагай ажаллда һургаха гэһэн асуудал һургуулиин урда табигдаһан байна.

Ёнэ ехэ усуудал шиидхэхын тула Ѕур€ад-ћонголой ј——– гэгээрэлэй €манай сайд »ннокентий ¬асильевич Ѕаранников ба һургуулиин захирал Ќиколай ÷ыренович ƒобжаев хоЄрой үүсхэлээр анха түрүүшынхие республика дотороо 1957 ондо ажалай болон амаралтын Ђ“у€аї зуһалан тогтоһон байна.

≈хэ удаан энэ зуһаланай газар бэдэржэ, »валгын аймагай ќрынгын хотогор соо орошодог гоЄ һайхан үзэсхэлэнтэ байгалитай ’үхэдэй нуурай эрье дээрээ бариха гэжэ шиидээ һэн. 1957 оной майн хорин зургаанда 1-дэхи Ѕу€ад дунда һургуули-интераадай 64 захиралта гараба. »юниин дүрбэндэ ехэ ангинхидай гурбан бүлэг зуһаланай барилга эхилээ һэн. “үрүүшын жэл зуһалан майхан соогуур нуурай эрьедээрээ байһан түүхэтэй. Ёдеэ хоол баридаг гараза сэлмэг һайхан тэнгэри доро газаа үхибүүдые хоолуулдаг байгаа. “ибэ €абашье зуһаланаа түбхинүүлжэ шэнэ газар байдалаа ажаһуухаар тааруулха баатай болобот. “үрүүшын байшанай бахана һуулгаһан шабинар гэхэдэ 1958 ондо һургуули€ түгэсхэгшэд: ÷ыцык ≈горовна ƒамбаева, ћари€ ƒоржиевна ≈лбонова, ƒулзын ƒондукович Ѕабудоржиев, јндрей  урканович ≈лбонов, Ѕорис ƒоржиевич ÷ыдыпов гэгшэд болоно. Ёдэ шабинар байшангуудайнгаа газар бэлдэжэ, модонһоо, шулуунуудһаа сэбэрлэжэ зуһаланайнгаа намтар гурһаанай түүхэдэ оруулаа. ћодон дархашан багша хүмүүжүүлэгшэ ƒансаран „ойбонович —анданов өөрынгөө жэшээ болгожо шабинараараа барилга ударидаһан байна.†

comments powered by HyperComments