Бурятская литература

Эрдэм болбосоролой үндэhэ hууриие гүнзэгыгөөр ба бата бэхеэр үгэхэ, тэдэниие ажал дээрэ хэрэглэхэ, дадал шадабаритай болгохо, хүгжэлтын юрэнхы үзэл бодолтойгоор хүмүүжүүлхэ гэhэн һургуулиин шухала зорилго юм.

         Һурагшадай түрэлхи литература үзэлгэ хадаа оршон тойронхи байдалые ойлгоходонь, мүн ород литература болон бэшэшье предмедүүдые үзэхэ хэрэгтэнь ехэ туhа хүргэдэг. Гадна hурагшадые болбосоруулха, хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ туhалха арга боломжотой. Ушар тиимэhээ түрэлхи литературын үүргые саашань улам дээшэлүүлхэ, энэ предмет заалгые, хэшээл бүхэнэй үрэ дүнгые hайжаруулха шухала.

        Автор түрэлхи хэлэндээ, тэрэнэйнгээ үүргэдэ hурагшадай hонирхолые саг үргэлжэ дээшэлүүлжэ, тон дуратайгаар хүмүүжүүлхэ шухала гэжэ тэмдэглэнэ. Һургуулиин түсэбэй ёһоор 5-дахи, 6-дахи классуудта буряад литература недели соо 2-2 саг үгтэгдэнэ. Тус программын автор түрэлхи литература зааха зорилгонуудаа зүбөөр урдаа табина.

Багша программа дотор дидактическа, һургалгын, хүмүүжүүлгын, хүгжэлтын, элүүр энхые сахилгын принципүүдые баримталан, буряад хэлэнэй ондоо предмедүүдтэй нягта холбон, һурагшадай мэдэсэ, шадабари, дадал сэгнэхэ формонууд, аман харюу, буулгажа бэшэлгэ, мүн тиихэдэ программа бэелүүлхэ хэрэглэмжэнүүдые зүбөөр хубаарилан, тааруулжа шадаа.

  5-дахи, 6-дахи классуудай һурагшадта буряад литератураар зохеоһон һуралсалай программа мүнөө сагай эрилтэдэ тааруулан, баримталжа зохеогдонхой.

Наверх
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.