Публикации за Март 2021

31.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

26.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

23.03.2021

МОНГОЛ БЭШЭГ Байгша оной мартын 23-һаа 25 болотор Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай дэргэдэ Монгол бэшэгээр богони болзорой мэргэжэл дээшэлүүлгын дамжаан үнгэрхэнь. Тус курсда Буряад Уласай үндэһэн соёлой һуралсалай эмхинүүдэй эблэлэй багшанар, хүмүүжүүлэгшэд, нэмэлтэ һуралсалай багшанар хабаадаха юм. Монгол бэшэгэй үндэһэн зурлаанууд, графикын тусхай дүримүүд, грамматикын хүндэ асуудалнууд, мүн монгол бэшэг дунда һургуулида зааха онол арганууд, хэрэгсэлнүүд гэһэн сэдэбүүдээр хэшээлнүүд түсэблэгдэнхэй. Гэхэтэй хамта уран бэшэлгын мастер-класс мүн лэ хүтэлбэридэ оруулагдаа. Курсда хабаадагшадые уран бэшэлгын 4 эрдэнитэй, зарим тэды онсо шэнжэнүүдтэйнь танилсуулха зорилго табигдаа. Удаань тус шэглэлээр тусхай дамжаан болохо гэжэ уридшалан хэлэе. Һуралсалай түгэсэхэдэ, хабаадагша бүхэндэ Уласай хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн тусхай баталамжа үгтэхэ. Үндэһэн монгол бэшэгээ шудалжа, ургажа байгаа хүүгэдтээ дамжуулха буянта үйлэ хэрэгтэ эдэбхитэйгээр оролсыт даа гэжэ хүсэе!

Просмотров всего: , сегодня:

22.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

16.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

09.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

09.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

08.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

05.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

04.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

02.03.2021

Просмотров всего: , сегодня:

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Внимание

Перейти в раздел
Дистанционное обучение.

Перейти

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».