Мартагдашагүй Монгол Уласай долоон үдэрнүүд

13.12.2019

  Декабриин  нэгэнһээ долоон болотор Монгол Уласай Улаан-Баатар ниислэл хотын «Их Засаг» һургуули  андалдаанай гуримаар арбадахи ангиин һурагшад  ошожо ерээбди.  Сэндэма Базаргуруевна, Амгалан Туул багшанар ба Батдулам жолоошон ехэ халуунаар маанадые угтажа абаад, общежитидэ түбхинүүлээ юм.  Долоон хоногой туршада үглөөнэй юһэн сагһаа час болотор ухибууднай һурагшадтай хамта һонирхолтойгоор һуража, өөһэдынгөө эрдэм мэдэсэ харуулжа шадаа. Тоо бодолгын, англи хэлэнэй багшанар ехэ магтаһан байнад. Багшанаршье ухибуудтэмнай  һайшаагдаа. Англи хэлээр  мурысөөндэ хабаадажа, булта сертификадуудаар ба гарай бэлэгүүдээр  урмашуулагдаһан байна. Илангаяа Ильинов Олег, арбадахи «б» ангиин һурагша англи хэлэн дээрэ хөөрэлдэхэдөө ехэ бэрхэ байһанаа мэдүүлээ. Мүн тамирай талаар мүрысөөндэ эдэбхитэйгээр хабаадалсаа, тэрээнһээ гадуур баскетбол, волейбол наадаа. Мүрысөөнэй дүнгөөр медальнуудые зүүлгээ. Ехэ һонирхолтой угталгын түсэбэй  ёһоор  Гандан дасан, Мүнгэн забьяа, Цонжин Болдог, кинотеатр, каток  гэхэ мэтэ газарнуудаар ябаабди. Үшөөл саашадаа энэ хоёр һургуулинуудайнгаа хоорондохи холбоо харилсаагаа улам бэхижүүлжэ ябахамнай болтогой!

Дабаева Д.Ц., 10 ангиин  хүмүүүжүүлэгшэ.

Просмотров всего: , сегодня: Хочу такой сайт

Дата создания: 13.12.2019

Дата обновления: 13.12.2019

Дата публикации: 13.12.2019

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.