МОНГОЛ БЭШЭГ

23.03.2021


Мэдээсэлэй бэшэг

МОНГОЛ БЭШЭГ

(мэргэжэл дээшэлүүлгын богони болзорой курс)

 

Байгша оной мартын 23-25-да Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай дэргэдэ Монгол бэшэгээр богони болзорой дамжаан үнгэрхэнь. Тус курсда багшанар, хүмүүжүүлэгшэд, нэмэлтэ һуралсалай багшанар хабаадаха аргатай. Һуралсалай түгэсэхэдэ, хабаадагша бүхэндэ Уласай хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн тусхай баталамжа үгтэхөөр хараалагданхай.

Курсын хүтэлбэри:

Сэдэб

Үнгэрхэ саг

1.

Монгол бэшэгэй үндэһэн.

10:00 – 13:00

(забһарлал)

14:00 – 17:00

2.

Монгол бэшэг дунда һургуулида зааха онол арганууд, хэрэгсэлнүүд.Хочу такой сайт

10:00 – 13:00

(забһарлал)

14:00 – 17:00

3.

Уран бэшэлгын мастер-класс.

10:00 – 13:00

 
 

Ажаглалта: Тус курс үнгэргэлгын онсо шэнжыень хараадаа абан, хабаадагшадай тоо хизаарлагданхай. 10-15 хүн хабаадахаар хараалагдана.

Холбохо утаһанай дугаар: 8-914-841-2172 (Шойнжонова Дулма Базаровна)

Энэ ссылкээр онлайн-бүридхэлдэ орохо аргатайт: https://rbnli1.timepad.ru/event/1583767

 

Үндэһэн монгол бэшэгээ шудалжа, ургажа байгаа хүүгэдтээ дамжуулха буянта үйлэ хэрэгтэ эдэбхитэйгээр оролсыт даа гэжэ хүсэе!

 

Просмотров всего: , сегодня:

Рейтинг: . Оценили: .

Дата создания: 23.03.2021

Дата обновления: 23.03.2021

Дата публикации: 23.03.2021

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Внимание

Перейти в раздел
Дистанционное обучение.

Перейти

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».