«Орлёнок» лагерта илаба

12.09.2018

«Орлёнок» лагерта илаба

         Байгша оной август hарада Буряад уласай γндэhэ яhатанай 1-дэхи лицей-интернадай hурагшад бухэроссиин хγγгэдэй тγб болохо «Орленок» лагерьта «Защитники, вперед» гэhэн бэе тамирай ухаан бодолой бγхэроссиин мγрысѳѳндэ тγрγγ hуурида хγртэжэ ерэбэ.

         «Защитники, вперед» гэhэн мγрысѳѳн хоёрдохёо Россиин уласай  хγγгэдэй аяншалгын болон хизаар ороноо жэнжэлгын тγб эмхидхэнэ (Всероссийский детский центр туризма и краеведения). Мγрысѳѳндэ Россиин уласай арбан юhэн можо хизаарнуудhаа дγрбэдэхи, табадахи ангиин hурагшад сугларжа, бγхыдѳѳ хорин табан бγлгэм хааба шадалаа туршаhан юм.

Энэ хэмжээ ябуулганда лицей-интернадай hурагшад Москва хотын 2030 гэhэн hургуулиин урилгада хγртэжэ, хабаадаха эрхэтэй болоо hэн. Будаева Юмжана, Меликов Ахиллес, Пинтаев Ардан, Шойнжонова Алина, Цыренов Аюр, Цэдашиева Анна гэгшэд Зоригто Сергеевич Шаглановай ударидалга доро 1) хизаар ороной визиткэ, 2) самбо, 3) робототехникэ, 4) тγрγγшын эмшэлгын туhа, (первая медицинская помощь), 5) ориентирование на местности, 6) экологическая безопасность, 7) урлал, гэхэ мэтэ хэдэн тамирай болон ухаан бодолой шатануудаар бэлиг талаангаа, hонор ухаагаа гаргажа тγрγγшын hуури эзэлжэ багшанараа, гэртэхинээ баясуулба.

         Хизаар ороной визиткэдэ hурагшад заншалта буряад дэгэлээ γмдэжэ, Буряад оронойнгоо баялигые магтажа, арадайнгаа ёохор наада хатаржа Москва хотын бγлгэмhѳѳ хахад онооhоо гээгдэжэ хоёрдохи hуури абаба. hγбэлгэн hонор ухаатай hурагшад хадаа ориентирование на местностида бγхы арга шадалаа гаргажа тγрγγлжэ гараба, халуун шулуу долёоhон мэтэ тγрγγшын эмшэлгын туhа, (первая медицинская помощь), шатада бγхы бγлгэмγγдые булижа, эмшэнhээ дутуугγй бэлэдхэлээ харуулжа, баhа тγрγγ hуурида гараба. Экологическэ безопасностьда шабинар талаан бэлигээ нэгэ бага гомодхоожо Башкир, болон Краснодарай бγлгэмγγдтэ хаюулжа гурбадахи шатада хγртэбэ. Мγн тиихэдэ hγγлшын урлал гэhэн номинацида γхибγγд хамсыгаа шаман бγгэдэ буряад арадай Алтарга нааданай hγγлдэ «Алтаргана» дуун гγйсэдхэжэ, олоной дура буляажа шэхэ хужарлуулжа, хоёрдохи hуури эзэлбэ. Бγхы шатануудые эрэмдэг зоригтойгоор гаража Буряад уласай γндэhэ яhатанай 1-дэхи лицей-интернадай «Байгал» гэhэн бγлгэм тγрγγ hуури абаба.

Мγрысѳѳнэй гол судья Ольга Викторовна Пиминовагай хэлэhээр, «танай hурагшад ехэ бэрхэ, ухаан hонортой, шата бγхэндэ ороходоо нэгэ тγрγγн бодожо, онол аргые хаража γзѳѳд эхилнэ. Тэрэй хажуугаар ехэ эбтэйгээр хγдэлнэ, бэшэ бγлгэмγγдтэ ороходоо дугай байжа, γлγγ гарангγй ябаhании элиржэ hайн дγн болоо». Хочу такой сайт

«Орлёнок» лагериин «Комсомольский» зуhаланай бγхы хэмжээ ябуулгануудта хабаадажа шэнэ hонин юумэ хаража γзэжэ, олон нγхэдγγдтэй болоhоноо баярлажа hурагшад ерээ.

Элшэтэмэ Оюун

 

Просмотров всего: , сегодня:

Рейтинг: . Оценили: .

Дата создания: 12.10.2018

Дата обновления: 12.10.2018

Дата публикации: 12.09.2018

Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Внимание

Перейти в раздел
Дистанционное обучение.

Перейти

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».