Этнофестиваль-2018

18.12.2018

2018 оной декабриин долоонһоо арба болотор Москва хотын 2030 гэһэн һургуулиин  урилгаар нютаг можо хоорондын дунда түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэжэ байһан Этнофестивальда юһэдэхи ангиин 18 һурагшад ба 2 хүмүүжүүлэгшэд  хабаадажа ерээбди. Карелиин Крууга гэһэн хүүгэдэй фольклорно ансамбль, Москва, Оренбург хабаадаа.

Һургуулиин анги бүхэн олон тоото яһатан бүхэниие шэлэн абажа, мастер – классуудые харуулһан байна. Этнофестивальда хабаадахаяа ерэһэн айлшадые урижа,  ёһо заншалыень, хатар наадыень, эдеэ хоолыень  дэлгээжэ, халуунаар угтан абаад, хөөрөө үнгэргэхынгээ хажуугаар үхибүүдые хатарнуудта, наадануудта һургаа юм. Үхибүүднай ехэ эдэбхитэйгээр мастер классудтань хабаадажа, хун бухэниинь  ехэ мэдэсэ шадабаритай боложо ерээ. 

   

Просмотров всего: , сегодня:

Дата создания: 18.12.2018

Дата обновления: 18.12.2018

Дата публикации: 18.12.2018

Наверх
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.