«Юумэн бүхэн нэгэл ушартай»

09.01.2019

Декабриин hүүлшын үдэрнүүд…

Айл бүхэндэ, гэр бүхэндэ, hургуули бүхэн соо ба бүхы дэлхэй дээрэ Шэнэ жэлэй угталгада сүлөөгүй бэлдэлгэ боложо байгаа. Манай буряадай үндэhэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта баhал үрдижэ 2018 оной дүнгүүд гаргагдажа, Ёлка-хасуури гоёогдожо, шэнэ жэлэй репетици үнгэргэгдэжэ – заншалта бэлэдхэлнүүд боложол байба. Электронно жудамда бэшэгүүд ерэжэл байдагаараа, харин нэгэ hонин бэшэг Оюна Валерьевнагай нюдэндэ торобо. РДШ-гай региональна түлөөлэгшэ эльгээhэн байна. «Мечтай со мной» гэжэ проект тухай. Удхань хадаа хүндэ ушарта байhан айлай үхибүүдэй, үншэрhэн үхибүүдэй өөрынгөө холохон хадагалhан хүсэл бодолнуудыень hуража абаад, мэдүүлгэ зохёогоод, Москва хото руу мүнөөдэрэй 16.00 саг хүрэтэр эльгээхэ хэрэгтэй. Yглөөнэй 11 саг. Yхибүүд hуралсалдаа. Yрдихэ ёhотойбди гэжэ бодоод, түргэн бэлдэлгэ эхилбэбди.

Хүмүүжэлэгшэднай эдэбхитэйгээр хамhалсажа, нэрлэhэн үхибүүдыемнай, хэшээлнүүдэй hүүлдэ манай психологиин кабинет руу абаад ерэбэ.  Yхибүүдhээ юун тухай эгээл ехээр hананабта гэжэ асуухада, ехэл гайхалдаа, бүхы юумэн намда бии гэжэ харюусаба, тиигэжэ байтараа, зугаалдаhаар, энеэлдэhээр хүсэл бодолнуудаарааа хубаалдаба. 20 үхибүүдэй бүхы hанамжануудыень бэшэжэ, фото зураглажа, нэгэ мэдүүлгэ зохёожо, үхибүүдhээ ехээр найдажа, эльгээбэбди.

 Шэнэ жэл дүтэлжэл байба, харюу үгы…

Декабриин 28, энэ жэлэй hүүлшын hуралсалай үдэр, интернадаймнай үхибүүд гэртээ сугларна, үбэлэй амаралтанууд эхилбэ.

Хонходобо. Буряад Уласай спортын ба залуушуулай политикын яаманай специалист Эржена Юрьевна танай 4 үхибүүд Москва хото Ёлкада ошохо, 1 басагантнай аймакс хараха сертификат абаха гэжэ дуулгаба. Ямар ехээр баярлаабди!!!! Yхибүүдтэ дуулгахадамнай, дүүрэн этигээгүй.

Декабриин 29-дэ Гэлэкси түб соо нэгэ гоё гэгшын зал соо Сагаан үбгэн аша басагантаяа манай үхибүүдтэ сертификат аймакс руу ба путёвкануудые Москва хото руу элдэб амтатай бэлэгүүдтэй сугтань бариба. Хочу такой сайт

Мүнөө үглөөгүүр манай үхибүүд Москва хотоhоо бусаба. Шэдитэ аяншалга тухайгаа тодоор өөhэдөө хөөрэхэ, бэшэхэ байха.

 

Хүндэтэ манай үхибүүд, гэртэхин, багшанар!!! Ороhон Шэнэ жэлээр амаршалаад, нюдэтнай дулаахан, үгэтнай зөөлэхэн, зүрхэнтнай халуухан ябыт даа гэжэ хүсэнэбди!!!

Yхибүүдэй хүсэл бодолнуудые бэелүүлхэ гэжэ туhалhан, Бултанда халуун баярые хүргэнэбди!!! 

Просмотров всего: , сегодня:

Дата создания: 09.01.2019

Дата обновления: 09.01.2019

Дата публикации: 09.01.2019

Наверх
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.